Het berekenen van kinderalimentatie lijkt en is een complex geheel. Bij de berekening komen een aantal begrippen aan bod die niet altijd even duidelijk zijn.
Om u wat meer inzicht te geven omtrent de berekening en de begrippen zullen deze in deze blog uiteen worden gezet.
Om te beginnen zijn twee begrippen de belangrijkste bouwstenen voor de berekening van kinderalimentatie. Dat zijn de behoefte en de draagkracht.

De behoefte

Bij kinderalimentatie gaat het om de behoefte van het kind. De behoefte houdt in wat er financieel nodig is om te kunnen voorzien in de verzorging en opvoeding (levensonderhoud) van het kind. Voor de berekening van de behoefte van het kind wordt gekeken naar het geld dat ouders samen te besteden hadden op het moment van samenleving. Dit wordt het ‘netto besteedbaar inkomen’ genoemd. Vervolgens moet worden bepaald wat de behoefte van het kind is. Daarvoor is een behoeftetabel opgesteld. In deze tabel wordt gekeken naar de leeftijd van het kind en het netto besteedbaar gezinsinkomen van de ouders, waarna de behoefte van de kinderen kan worden afgelezen in een tabel. Deze behoeftetabel is opgenomen in het Tremarapport. Dit rapport is opgesteld voor rechters en advocaten voor het berekenen van kinderalimentatie. Dit rapport bestaat uit aanbevelingen omtrent de vaststelling van de behoefte en draagkracht.

Draagkracht

Nadat de behoefte van het kind is vastgesteld dient te worden gekeken naar de draagkracht van beide ouders. Het begrip draagkracht houdt in wat de ouders op basis van hun huidige inkomen kunnen bijdragen in de verzorging en opvoeding (levensonderhoud) van het kind. Het actuele inkomen van de ouders wordt gebruikt en daar wordt het  zogenaamde draagkrachtloos inkomen vanaf gehaald. Het draagkrachtloos inkomen bestaat uit de gebruikelijke lasten (dit zijn vaste bedragen) van de ouders die van hun inkomen worden afgetrokken. Deze lasten bestaan onder andere uit de forfaitaire woonlasten en de bijstandsnorm. De forfaitaire woonlast is een vast bedrag dat wordt geacht dat de alimentatieplichtige aan woonlasten uitgeeft. Dit wordt geacht 30% van het netto inkomen van de alimentatieplichtige te zijn. De bijstandsnorm is het bedrag dat de onderhoudsplichtige bij afwezigheid van eigen financiële middelen van bestaan als bijstandsuitkering zou ontvangen. Wanneer het  draagkrachtloos inkomen is vastgesteld wordt deze in mindering gebracht op het actuele inkomen van alimentatieplichtige. Van het bedrag dat overblijft wordt 70% beschikbaar geacht voor kinderalimentatie. Die 70% van het overgebleven inkomen is de draagkracht van de ouders.

Draagkrachtvergelijking

Wanneer de draagkracht van beide ouders is berekend dient er te worden gekeken welk aandeel de alimentatieplichtige ten opzichte van de alimentatiegerechtigde dient bij te dragen in de behoefte van het kind. Dit wordt de draagkrachtvergelijking genoemd. Voor deze draagkrachtvergelijking wordt een vaste formule gebruikt. De draagkracht van een ouder wordt gedeeld door de draagkracht van beide ouders samen. Dat bedrag word vermenigvuldigd met de behoefte van het kind. Indien de gezamenlijke draagkracht van de ouders lager is dan de behoefte van het kind, wordt de te betalen kinderalimentatie beperkt tot de draagkracht van de alimentatieplichtige en is er geen draagkrachtvergelijking van toepassing.

Zorgkorting

Nadat de draagkrachtvergelijking is toegepast en dus duidelijk is welk aandeel de alimentatieplichtige ouder dient te betalen, dient er nog te worden gekeken of er een zorgkorting van toepassing is. Zorgkorting houdt in dat indien de alimentatieplichtige een zorg-/omgangsregeling heeft met het kind, er een korting op de te betalen kinderalimentatie wordt toegepast. Welk percentage de zorgkorting is hangt van de afgesproken zorg-/omgangsregeling af. Zijn de kinderen vaker bij de alimentatieplichtige ouder, dan zal er een hogere zorgkorting gelden.  De percentages zorgkorting zijn opgenomen in het Tremarapport. Na aftrek van de zorgkorting blijft het uiteindelijke te betalen bedrag aan kinderalimentatie over.

Uiteraard kunnen de ouders ook kiezen om in afwijking op bovenstaande berekening in onderling overleg afspraken te maken omtrent de kinderalimentatie. De tremanormen zijn immers richtlijnen, maar geen wet!

Samengestelde gezinnen

Bij samengestelde gezinnen kan bovenstaande berekening nog complexer zijn. Dit komt omdat er dan meerdere alimentatieplichtigen en alimentatiegerechtigden betrokken kunnen zijn. Er zijn dan gegevens nodig van alle betrokkenen, en er moeten meerdere berekeningen worden gemaakt. Uiteraard bent u ook dan bij ons aan het juiste adres.

Mocht u vragen hebben over de berekening of herberekening van kinderalimentatie neem dan gerust contact op met een van onze advocaten.