Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR WARMERDAM 

  1. Advocatenkantoor Warmerdam is een eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37161814, gedreven door mr. E.B. Warmerdam-Wolfs, opgericht naar Nederlands recht en voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.
  2. Alle diensten worden uit hoofde van een met Advocatenkantoor Warmerdam gesloten overeenkomst tot opdracht aanvaard en verricht, met uitsluiting van de toepasselijkheid van de artikelen 7:404 (uitvoering door bepaalde persoon), 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. De opdracht zal in alle gevallen leiden tot het ontstaan van een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Advocatenkantoor Warmerdam zal bij de uitvoering van de werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer, overeenkomstig de geldende regels van de Nederlandse Orde van Advocaten, in acht nemen.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Advocatenkantoor Warmerdam en haar opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  5. Advocatenkantoor Warmerdam voert een opdracht uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het kader daarvan verrichte werkzaamheden.
  6. Het staat Advocatenkantoor Warmerdam vrij betaling van een voorschot te verlangen en daarmee declaraties te verrekenen. Het voorschot wordt eerst verrekend met de oudste declaratie(s). De overeenkomst van opdracht wordt aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat dit door Advocatenkantoor Warmerdam verlangd voorschot binnen de door Advocatenkantoor Warmerdam gestelde termijn wordt voldaan.
  7. Advocatenkantoor Warmerdam is gerechtigd (verdere) werkzaamheden op te schorten, indien en zodra de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige financiële verplichting uit hoofde van de overeenkomst van opdracht. Advocatenkantoor Warmerdam is in dat geval niet aansprakelijk voor de eventuele schade die als gevolg van de opschorting ontstaat. Met uitzondering van vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Advocatenkantoor Warmerdam, vrijwaart de opdrachtgever Advocatenkantoor Warmerdam voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht.
  8. Advocatenkantoor Warmerdam behoudt zich het recht voor in het kader van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, mits daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Advocatenkantoor Warmerdam is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en daaruit voortvloeiende schade van door Advocatenkantoor Warmerdam ingeschakelde derden.
  9. Advocatenkantoor Warmerdam heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat ter zake door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van de polisvoorwaarden niet door de verzekeraar wordt vergoed.
  10. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door Advocatenkantoor Warmerdam gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door Advocatenkantoor Warmerdam aan de opdrachtgever in het betreffende dossier in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,00.
  11. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval als de opdrachtgever binnen dertien maanden nadat hij een tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken nagelaten heeft bij de bevoegde rechter een rechtsvordering in te stellen.
  12. De opdrachtgever is voor de uitvoering van de opdracht het overeengekomen honorarium, omzetbelasting (BTW) en verschotten (griffierecht, leges, etc.) verschuldigd.
  13. De betalingstermijn van een declaratie bedraagt 14 dagen, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Dit betreft een fatale termijn.
  14. Bij het in gebreke blijven van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke kosten als volgt worden berekend:
   − minimumtarief € 40
   − 15% over eerste € 2.500
   − 10% over volgende € 2.500
   − 5% over volgende € 5.000
   − 1% over volgende € 190.000
   − 0,5% over meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775 vermeerderd met de wettelijke rente.
  15. Bezwaren ten aanzien van een declaratie dienen schriftelijk en binnen de betalingstermijn van die declaratie te worden ingediend bij Advocatenkantoor Warmerdam. Bezwaren ingediend na deze termijn en/of op andere wijze worden niet in behandeling genomen.
  16. Advocatenkantoor Warmerdam beschikt niet over een Stichting Derdengelden.
  17. Het dossier wordt na archivering gedurende 7 jaren bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd zonder nadere aankondiging daarvan.
  18. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Warmerdam en haar opdrachtgever of wederpartijen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
  19. Alle geschillen die tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Warmerdam mochten ontstaan, worden bij uitsluiting van elke andere rechter door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland beslist.

Neem vrijblijvend contact op!