JEUGDZORG

Jeugdzorg en geschillen

Wat kunt u doen wanneer u het als ouders of opvoeder niet eens bent met een bepaalde beslissing? Heeft u een schriftelijke aanwijzing gekregen van een gezinsvoogd en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u bezwaar maken. Is er een geschil ontstaan over een ondertoezichtstelling, dan is er de geschillenregeling waar u gebruik van kunt maken. Lees meer over hoe u ondertoezichtstelling van uw kind kunt voorkomen.

Schriftelijke aanwijzing

Is er sprake van een ondertoezichtstelling, dan heeft de gezinsvoogd de bevoegdheid om ouders een aanwijzing te geven. De ouders moeten deze aanwijzing opvolgen, maar zijn ze het er niet mee eens, dan kunnen ze hun bezwaren kenbaar maken bij de gecertificeerde instelling. Komen ouders en instelling er samen niet uit, dan kunnen ouders binnen 14 dagen een verzoekschrift indienen bij de kinderrechter.

Geschillenregeling

Is er een geschil ontstaan over de ondertoezichtstelling, dan kan dat geschil aan de kinderrechter worden voorgelegd. Dit kan worden gedaan door met gezag belaste ouders, jeugdigen, pleegouders, jeugdhulpvoorzieningen en door de gezinsvoogd zelf. Voor het zover komt, is het wel de bedoeling dat er eerst gekeken wordt of het mogelijk is om in onderling overleg tot afspraken te komen. Lukt dit niet en wilt u als ouder, pleegouder of jeugdige een geschil voorleggen, dan kan dat alleen via een advocaat.

Heeft u vragen over jeugdzorg of geschillen?