Als ouders bent u wettelijk verplicht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding, dan wel in de kosten van levensonderhoud en studie, van uw kinderen. Veel ouders denken dat deze onderhoudsverplichting eindigt op het moment dat hun kinderen de 18-jarige leeftijd bereiken, maar dat is onjuist.

Ook ten aanzien van de meerderjarige kinderen die de leeftijd van 21-jaar nog niet hebben bereikt (jongmeerderjarigen), zijn ouders verplicht om bij te dragen in de kosten van hun kinderen. Maar hoe werkt dit dan?

Kinderalimentatie tot 18 jaar (minderjarigen)

Ouders zijn verplicht om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. De hoogte is afhankelijk van de behoefte van de kinderen (wat waren zij “gewend” qua welstand tijdens het huwelijk óf de relatie van de ouders) en van de draagkracht van de ouders op het moment van het berekenen en vaststellen van de onderhoudsbijdragen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat ouders een bepaald percentage van hun gezinsinkomen aan hun kinderen uitgeven. Dit onderzoek is uitgewerkt in een behoeftetabel. Met het netto besteedbaar gezinsinkomen kan aan de hand van deze behoeftetabel de behoefte van de kinderen worden afgelezen.

Vervolgens moet met het huidige inkomen van de ouders worden bepaald in welke mate de ouders in de behoefte van de kinderen kunnen voorzien. Dit is de draagkracht. De behoefte van de kinderen wordt naar rato van de draagkracht van beide ouders verdeeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de hoofdverblijfplaats van de kinderen en de bestaande zorgregeling.

Kinderalimentatie 18 jaar tot 21 jaar (jongmeerderjarigen)

Vanaf het moment dat de kinderen de 18-jarige leeftijd hebben bereikt, verandert de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding naar een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie. Dit is echter alleen een terminologisch verschil. De onderhoudsverplichting blijft gewoon bestaan.

Voor de vaststelling van de behoefte van een jongmeerderjarig kind zijn geen definitieve maatstaven ontwikkeld. Meestal wordt voor de bepaling van de behoefte van een jongmeerderjarige aansluiting gezocht bij de WSF-norm voor studenten. De hoogte van de WSF-norm (en dus van de behoefte) is afhankelijk van de vraag welke beurs het kind ontvangt, of het kind al dan niet thuis woonachtig is, en welke studie het kind volgt. De behoefte verschilt dus per kind. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat op een jongmeerderjarige geen verplichting rust zijn of haar behoeftigheid aan te tonen. De onderhoudsverplichting van de ouders bestaat hoe dan ook, zelfs als de jongmeerderjarige in zijn of haar levensonderhoud zou kunnen voorzien, door bijvoorbeeld te gaan werken. Dit betekent echter niet dat eigen inkomsten van de jongmeerderjarige geen invloed hebben op de alimentatie. Deze inkomsten zijn namelijk wel gewoon van belang om de omvang van de behoefte aan de onderhoudsbijdrage te bepalen (de behoefte zou nihil kunnen zijn als de jongmeerderjarige bijvoorbeeld fulltime werkt en veel verdient).

Op dit moment is eigenlijk onduidelijk aan de hand waarvan de behoefte van een jongmeerderjarige moet worden vastgesteld. De situatie ten aanzien van de WSF is veranderd, en de behoefte is sterk afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Let wel op: u bent en blijft dus onderhoudsplichtig voor uw jongmeerderjarige kinderen!

21 jaar en ouder (meerderjarigen)

Vanaf 21 jaar eindigt de wettelijke verplichting van de ouders om te voorzien in de kosten van hun kinderen. Uitgangspunt is dat een meerderjarige van 21 jaar of ouder in staat is om door werk in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien en dan ook niet meer behoeftig is.

Dit laatste kan natuurlijk anders zijn. In sommige gevallen kan de onderhoudsverplichting toch nog langer doorlopen. De meerderjarige zal in dat geval wel moeten aantonen dat hij of zij nog behoeftig is (en dus niet in staat is zelf in zijn of haar behoefte te voorzien). Dit komt echter niet vaak voor.

Wat we wel vaak zien is dat de ouders (bijvoorbeeld in een ouderschapsplan) afspraken maken omtrent een te betalen bijdrage aan hun kinderen nadat zij de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Tegenwoordig studeren kinderen immers vaak nog als ze 22 of 23 jaar oud zijn. In dat geval kan de situatie zich voordoen (afhankelijk van de afspraak) dat de onderhoudsverplichting van de ouders toch doorloopt. Deze onderhoudsverplichting is dan niet gebaseerd op de wet, maar op de gesloten overeenkomst.

Heeft u een vraag over kinderalimentatie, of wilt u de kinderalimentatie laten (her)berekenen? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Warmerdam.