Op 21 mei 2019 is het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel verkort de maximale wettelijke termijn van partneralimentatie. Deze termijn is op dit moment in beginsel twaalf jaar, maar zal na intreding van de wet de helft van de duur van het huwelijk zijn, met een maximum van vijf jaar. De wet zal naar verwachting met ingang van  januari 2020 in werking treden. Wat betekent deze wijziging voor u?

U betaalt of ontvangt al partneralimentatie

Bent u gescheiden en is de partneralimentatie al vastgesteld of overeengekomen voor 1 januari 2020, dan geldt de nieuwe wettelijke termijn niet voor u. De nieuwe wet is alleen van toepassing op alimentatieverplichtingen die vanaf 1 januari 2020 worden vastgesteld of overeengekomen. Op reeds bestaande alimentatieverplichtingen blijft de ‘oude’ (huidige wet) onverkort van toepassing. De maximale wettelijke termijn is alsdan nog steeds twaalf jaar  De nieuwe wetgeving is ook geen reden voor het herzien van de partneralimentatie(duur). Eventueel is er wel de mogelijkheid om de rechter te verzoeken om partneralimentatieduur te verkorten, via een verzoek tot limitering van de duur van partneralimentatie. Deze mogelijkheid biedt de wet ook al onder het huidige systeem, maar is onderworpen aan zeer strenge eisen.

U betaalt of ontvangt nog geen partneralimentatie

Indien u nog niet bent gescheiden en er nog geen partneralimentatie is vastgesteld of overeengekomen, dan is de datum waarop de procedure voor het vaststellen van partneralimentatie wordt gestart leidend. Voor verzoeken die voor 1 januari 2020 bij de rechtbank worden ingediend geldt het huidige systeem (maximaal 12 jaar). Verzoeken die na de inwerkintreding zijn ingediend geldt de verkorte termijn van vijf jaar. De nieuwe wet kent wel een aantal uitzonderingen op deze vijfjaarstermijn, dat zijn de volgende:

  • Huwelijken waaruit jonge kinderen zijn geboren.

In dat geval duurt de alimentatieverplichting voort totdat de jongste kinderen de leeftijd van twaalfjaar hebben bereikt;

  • Huwelijken die langer dan vijftien jaar hebben geduurd en waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de AOW-leeftijd (57 jaar of ouder).
    In dat geval wordt de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar;
  • Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder (tot 57 jaar) die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd.

In dat geval wordt de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar.

Zodra er op uw situatie meerdere uitzonderingen van toepassing zijn geldt de langste termijn.

In de nieuwe wet is ook een hardheidsclausule opgenomen. Deze is bedoelt voor het geval als handhaving van de maximum termijn van vijf jaar voor een schrijnende situatie zal zorgen. Dit zou zich voor kunnen doen als de alimentatiegerechtigde bijvoorbeeld tijdens het huwelijk arbeidsongeschikt is geworden. In dat geval kan een verlenging van de partneralimentatietermijn worden verzocht aan de rechter.

Heeft u vragen over de nieuwe wet of een andere vraag omtrent de partneralimentatie? Neem dan gerust contact op met een van onze twee advocaten.