Indexering Alimentatie 2017

Met ingang van 1 januari 2017 zullen uitkeringen voor levensonderhoud weer automatisch worden aangepast. Het percentage waarmee de bestaande, vastgestelde of gewijzigde alimentaties zullen worden verhoogd, is vastgesteld op 2,1.

De wettelijke regeling van indexering der alimentaties Ingevolge artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) worden de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een bepaald percentage gewijzigd. Dit percentage is gelijk aan het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen per de 30ste september onmiddellijk voorafgaande aan die eerste januari en het indexcijfer der lonen per 30 september in het jaar daarvoor. Het indexcijfer der lonen is nader omschreven in het Besluit van 28 september 1992, houdende begripsomschrijving van het indexcijfer der lonen (Stb. 1992, 507, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 augustus 2003, Stb. 328). Bepalend is het indexcijfer van cao-lonen per maand (inclusief bijzondere beloningen), zoals dat wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de stand op de laatste werkdag van elke kalendermaand en voor de eerste maal, al dan niet voorlopig, wordt bekend gemaakt door het CBS.

Ontwikkeling van salarissen

Bij de samenstelling van dit indexcijfer wordt behalve met de salarissen in het bedrijfsleven, ook rekening gehouden met de ontwikkeling van de salarissen bij de overheid en met de ontwikkeling van de salarissen in andere sectoren. Percentage geldend voor het jaar 2017 Voor de wijziging van de alimentaties die volgens de hiervoor beschreven wettelijke regelingen per 1 januari 2017 zal plaatsvinden, komen in aanmerking de indexcijfers per 30 september 2015 en per 30 september 2016. Deze bedragen 106,4 respectievelijk 108,6 hetgeen een procentueel verschil van 2,068 oplevert. Afronding ingevolge de wet op tienden van een procent met afronding van de vijf naar beneden, overeenkomstig artikel 402a lid 4 Boek 1 BW, betekent een verhoging van de alimentaties per 1 januari 2017 met 2,1%. Het percentage van de wijziging van de alimentaties dat zal gelden vanaf 1 januari 2017 is derhalve bepaald op 2,1.

Percentage afgelopen jaren

Percentages, geldend voor de jaren tot 1975 Al naar gelang het jaar van vaststelling (1973, 1972, 1971 of 1970 of eerder), bedroeg het percentage van de op 1 januari 1974 ingegane verhoging: 12, 23, 40 en 54. Percentage, geldend voor de jaren 1975 tot en met 2017 1975: 16 1976: 13 1977: 7 1978: 8 1979: 6 1980: 6 1981: 4 1982: 3 1 april 1983 – 31 december 1983: 6,4 1984: – 1985: 0,5 1986: 1,1 1987: 1,3 1988: 0,5 1989: 1 1990: 1,6 1991: 3,2 1992: 3,7 1993: 4,2 1994: 2,5 1995: 1,3 1996: 1,1 1997: 1,7 2 Staatscourant 2016 nr. 58505 4 november 2016 1998: 2,3 1999: 3,3 2000: 2,5 2001: 3,3 2002: 4,6 2003: 3,9 2004: 2,5 2005: 1,1 2006: 0,9 2007: 1,8 2008: 2,2 2009: 3,9 2010: 2,3 2011: 0,9 2012: 1,3 2013: 1,7 2014: 0,9 2015: 0,8 2016: 1,3 2017: 2,1 Deze percentages gelden voor de alimentaties die in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor het percentage is vastgesteld, bestonden, zijn vastgesteld of gewijzigd. Onder ‘vaststellen of wijzigen’ vallen ook de wijzigingen die door voorafgaande indexering(en) tot stand zijn gekomen.

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl